Palonahon perhekodin toimintasuunnitelma

Toimintaperiaatteet

Palonahon perhekoti tuottaa lastensuojelun palveluita ammatillisen perhekodin muodossa. Palonahon perhekoti on avoin yhtiö, jonka molemmat osakkaat toimivat perhekodin vanhempina.

Koulutukseltaan perhekodin äiti on nuoriso- ja vapaa-aikatoiminnan ohjaaja, joka ennen erityisluokanopettajaksi siirtymistä on työskennellyt koulukodissa, nuorisokodissa sekä pienryhmäkodissa.

Perhekodin isä on ammatiltaan kirvesmies, joka perhekodin isänä olemisen lisäksi kantaa vastuun kiinteistöstä ja sen huollosta. Tarvittaessa sekä vanhempien omien vapaiden aikana, perhekodissa työskentelee osa- aikaisesti erityissairaanhoitaja, nuoriso- ohjaaja, sosionomi sekä lähihoitaja, jotka ovat muutenkin yhteistyössä ja kanssakäymisissä perheen kanssa. Vapaat järjestetään niin, että vanhemmat lähtevät kodista pois, jolloin työntekijät jäävät lasten ja nuorten kanssa kotiin. Tämä on osana kodinomaisuuden säilymistä, koska lapsille jo valmiiksi tutut aikuiset jäävät heidän kanssaan kotiin. Vapaat pidetään pääsääntöisesti jokaisen kuukauden viimeinen parillinen viikonloppu.

Perhekoti on yksityinen, kuusipaikkainen perhekoti, jossa voidaan hoitaa 0-18 -vuotiaita lapsia ja nuoria. Järjestämme tarvittaessa myös jälkihuoltoa. Jälkihuollossa olevat nuoret asuvat Orimattilan keskustassa kerrostaloasunnossa, joka järjestetään nuorelle sopimuksen mukaan. Perhekoti tekee tiivistä yhteistyötä nuoren kanssa päivittäin erillisen jälkihuoltosuunnitelman mukaisesti, perhekodin toimiessa tukipisteenä nuorelle koko ajan. Jälkihuoltosuunnitelma laaditaan jokaisen sijoittavan kunnan kanssa erikseen. Sijoitetut lapset ja nuoret voivat tulla mistä päin Suomea tahansa.

Palonahon perhekodin toimintaperiaatteet ja tavoitteet toteutuvat parhaiten huostaanotettujen ja pitkäaikaisesti sijoitettujen lasten ja nuorten kohdalla vastaten heidän tarpeisiinsa pienessä yksikössä kodinomaisesti.

Palonahon perhekoti on poliittisesti ja vakaumuksellisesti sitoutumaton yksikkö. Palonahon perhekoti pystyy lastensuojelun perusosaamisen lisäksi tarjoamaan tarvittaessa myös kotiopetusta. Perhekodin äiti on toiminut erityisluokanopettajana (esy, emu, evy sekä pienryhmäopetus) vuodesta 1999 lähtien.

Työnohjausta perhekodin vanhemmat ja työntekijät saavat ostopalveluna tarvittaessa. Työterveyshuolto ja sairaanhoitopalvelut järjestetään paikallisen terveyskeskuksen palveluiden kautta.

Toimintakausi Palonahon perhekodissa on kaksi vuotta. Toimintasuunnitelma tarkistetaan kerran vuodessa, tarvittaessa useammin.

Kasvatusperiaatteet

Palonahon perhekodin kasvatustyö perustuu luottamuksellisuuteen, tasa-arvoisuuteen, toisten kunnioittamiseen, rehellisyyteen ja turvalliseen kasvuympäristöön. 

Haluamme antaa lapselle ja nuorelle lämpimän kodin ilmapiirin sekä jaksavan aikuisen turvallisen hoivan. Kasvatustyötä toteutetaan yksilöllisesti. Jokaiselle lapselle laaditaan yhteistyössä sosiaalitoimen ja tarvittaessa muiden lapsen hoitoon liittyvien tahojen kanssa oma lapsikohtainen hoito- ja kasvatussuunnitelma, jossa huomioidaan lapsen yksilölliset tarpeet ja taipumukset sekä perhetaustat. Samalla määritellään myös yksilölliset tavoitteet sijoitukselle ja keinot näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Koska lapsen ja nuoren kehityksen kannalta pysyvät ihmissuhteet ovat erityisen tärkeitä, niin lapsi ja nuori nähdään osana perhettään ja sukuaan, joten yhteyksiä heihin tuetaan mahdollisimman paljon.

Palonahon tavoitteena on turvata sijoitettujen lasten ja nuorten normaali kasvu ja kehitys sekä tukea heitä kasvamaan tasapainoisiksi, vastuuntuntoisiksi ja itsenäisiksi aikuisiksi. Perhekoti on sijoitetulle lapselle ja nuorelle turvallinen, virikkeellinen ja kodinomainen kasvupaikka, joka tarjoaa lämpimät ja pysyvät ihmissuhteet sekä asettaa turvalliset ja pysyvät rajat. Pitkäjänteisyys, ennakoitavuus ja toistuvat päivä- ja viikkorytmit ovat tärkeä osa kasvatustyötä.

Keskustan välittömässä läheisyydessä sijaitsemisen etuna on se, että koulut, päiväkodit, palvelut ja harrasteet ovat kävelymatkan päässä. Koulun ja opiskelun tukemisen lisäksi harrastusten tukeminen, sosiaalisten taitojen vahvistaminen ja omien vahvuuksien löytäminen myös perhekodin ulkopuolella ovat osa lapsen ja nuoren hoitoa ja kasvatusta.

Kurinpito ja säännöt

Säännöt koskevat jokaista lasta ja nuorta samalla tavalla. Kurinpitona rikkeistä järjestämme kotiarestia, jonka aika määräytyy rikkeen vakavuudesta ja määrästä. Kotiarestilla tarkoitetaan aikaa, jolloin kyseisellä lapsella tai nuorella ei saa käydä kaverivieraita, eikä lapsi tai nuori saa poistua kotoa lukuun ottamatta koulua ja joitakin harrasteita.

Mikäli rikkeeseen liittyy jotakin taloudellista korvattavaa, joutuu lapsi tai nuori osallistumaan kustannuksiin viikkorahoistaan tai tekemän ylimääräisiä kotitöitä, kuten esim. leikkaamaan nurmikkoa. Lapsi tai nuori voi myös jäädä määräajaksi paitsi ylimääräisistä herkuista, kuten saunalimu, karkkipäivän karkit tms. Kaikki kurinpidolliset toimet kirjataan ylös ja niistä tehdään selonteko sijoittavalle sosiaalitoimelle.

Yhteistyötahot

Tärkeimmät yhteistyötahot ovat sijoitetun lapsen tai nuoren perheet, sijoittavan kunnan sosiaalityöntekijä sekä lapsen tai nuoren koulu, joiden kanssa yhteistyö on säännöllistä. Perheiden, sosiaalitoimien ja koulujen lisäksi perhekoti tekee tiivistä yhteistyötä myös paikallisen nuorisotoimen, kansalaisopiston sekä urheiluseurojen kanssa.

Dokumentointi ja luottamuksellisen tiedon säilytys

Palonahon perhekoti pitää päivittäin kirjaa lasten ja nuorten asioista. Jokaisen lapsen ja nuoren kohdalla kaikki tiedot välitetään sijoittavan kunnan sosiaalitoimeen kuukausittain joko sähköisesti tai kirjeenä. Tarvittaessa, esim. onnettomuuden sattuessa, ilmoitamme asiasta välittömästi.

Toimintamme on täysin vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluvaa. Kirjalliset tiedot säilytämme kodissa sijaitsevassa kassakaapissa lukkojen takana. Sijoituksen päätyttyä toimitamme kaiken kirjallisen dokumentoinnin sijoittavalle sosiaalitoimelle.